Colorit dobio CE – znak usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva Evropske Unije

Colorit BanjaLuka  je dobio CE znak, kao potvrdu da je usaglasio svoje proizvod sa svim Evropskim standardima. Proizvodi se mogu shodno tome izvoziti u bilo koju zemlju Evropske unije.

Preuzeto sa web sajta  www.ceznak.com

Sta je CE znak?

CE znak olakšava izvoz na tržište EU

CE znak je simbol usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva Evropske Unije. Direktive nameću suštinske zahteve, a bliže specifikacije tih zahteva date su u harmonizovanim standardima. Kada proizvod stekne pravo da nosi CE znak, može se slobodno plasirati na tržište Evropskog Ekonomskog prostora – EEA, 27 država članica EU i 4 države članice EFTA. Za plasiranje proizvoda na tržište dražava članica CEFTA još uvek nije neophodan CE znak, ali mnoge od njih su zvanični kandidati za članstvo u EU i uveliko usvajaju harmonizovane standarde (Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija).

CE znak

Znak CE je skraćenica izraza iz francuskog jezika Conformité Européenne (engl. European Conformity), koji u prevodu na srpski znači evropska usaglašenost. Znak CE je pravno na snazi od 1993, kada je zamenio predhodni EC znak. Uvođenjem CE označavanja u svoje zakonodavstvo Evropska Unija je razvila inovativni instrument za uklanjanje barijera u prometu dobara i zaštitu javnog interesa. CE oznaka je ključni indikator da je prozvod usaglašen sa evropskim zakonodavstvom i da mu je omogućen nesmetan promet na evropskom tržištu. Proizvodi koji su proizvedeni van EEA, a poseduju CE znak takođe imaju pravo na nesmetan promet na evropskom tržištu. Stavljanjem CE znaka na proizvod, proizvođač deklariše da je zadovoljio sve zahteve za dobijanje CE znaka. Neki od tih zahteva su zaštita bezbednosti i zdravlja, zaštita životne sredine itd.

Treba posebno naglasiti da CE znak nije znak kvaliteta proizvoda, i da ne označava geografsko poreklo proizvoda. CE znak simbolizuje da je proizvod: planiran, projektovan, verifikovan, validiran, proizveden i plasiran na tržište u skladu sa suštinskim zahtevima evropskih direktiva u oblasti bezbednosti proizvoda.

Postavljanje CE znaka

CE znak postavlja proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik (distributer) za tržište Evropske Unije. CE znak se postavlja na sam proizvod (proizvod, nalepnica ili pločica). U specijalnim slučajevima kao što su npr. priroda proizvoda ili male dimenzije proizvoda može se postaviti na pakovanje ili prateću tehničku dokumentaciju proizvoda. CE znak mora da bude lako uočljiv, jasan i trajan. Proporcije CE znaka moraju da budu očuvane.

Proporcije CE znaka

Minimalna visina CE znaka mora da bude 5mm. CE znak mora biti tako postavljen da se ne može lako ukloniti sa proizvoda bez vidljivih tragova uklanjanja. Ukoliko je primenjivo CE znak može sadržati četvorocifreni identifikacioni broj notifikovanog tela koje je učestvovalo u procesu dobijanja CE znaka.

CE znak sa identifikacionim brojem notifikovanog tela

CE znak se postavlja na: sve nove proizvode koji se prodaju na tržištu EU, a proizvedeni su u EU ili u nekoj trećoj zemlji, proizvode koji su već na tržištu EU, ali su značajno modifikovani i mogu se smatrati novim proizvodima i na uvezene, korišćene proizvode iz trećih zemalja.

CE znak ne treba postavljati na proizvod ako nisu ispunjeni svi zahtevi direktiva. Nepropisno postavljanje CE znaka se oštro kažnjava. Za nepropisno postavljanje CE znaka u opticaju je čitav niz kazni od zadržavanja proizvoda, povlačenja proizvoda sa tržišta, tromesečnog zatvora, krivične istrage do novčane kazne od 70 miliona evra ukoliko proizvod sa nepropisno postavljenim CE znakom nanese štetu.

Neki kineski proizvođači koriste znak China Export koji je veoma sličan CE znaku. Ovaj znak samo označava da je proizvod proizveden u Kini i ništa više od toga. Evropska Komisija ocenila je da znak China Export može dovesti u zabludu evropske potrošače. Evropski Parlament inicirao je razgovore sa kineskim zvaničnicima o rešavanju ovog problema.

China Export CE znak

Direktive EU za CE znak

Direktive EU su pravni akti koji države članice obavezuju na postizanje rezultata koji se propisuju direktivama. Izbor načina i metoda kako će zahtevi direktiva biti ostvareni prepušteni su državama članicama. Za određeni proizvod može biti relevantna jedna ili više direktiva. Proizvod mora zadovoljiti sve suštinske zahteve koji su mu postavljeni. Obaveza je proizvođača da prepozna direktive i druge propise koji se odnose na konkretan proizvod.

Direktive EU koje se odnose na proizvode dele se na direktive starog pristupa i direktive novog pristupa. Direktive starog pristupa daju detaljne tehničke zahteve. Za razliku od njih direktive novog pristupa daju samo suštinske zateve, dok su tehnički zahtevi specificirani harmonizovanim standardima. Kada proizvod zadovolji zahteve harmonizovanog standrada, zadovoljio je i zahteve direktive. Proizvodi koji su uređeni direktivama novog pristupa moraju imati CE znak.

Dobijanje CE znaka

U procesu dobijanja CE znaka privredna organizacija može sama da pripremi tehničku dokumentaciju koja potvrđuje da je proizvod zadovoljio zahteve direktiva. Zbog specifičnosti i obima posla češće se odlučuju na usluge konsultanskih kuća u pripremi tehničke dokumentacije. Prateće dokaze (npr. izveštaje o ispitivanju proizvoda prema određenom harmonizovanom standardu) u zavisnosti od direktive može izraditi radna organizacija, kvalifikovani spoljni ekspert (neakreditovana laboratorija) ili laboratorija koja je akreditovana od strane nacionalnog akreditacionog tela. Provera usaglašenosti proizvoda sa direktivama (provera tehničke dokumentacije proizvoda) za proizvode sa manjim rizikom ne zahteva učešće notifikovanog tela. Međutim za proizvode sa većim rizikom učešće notifikovanog tela je obavezno.

Provera usaglašenosti proizvoda vrši se prema Direktivi 93/465/EEC, koja predviđa 8 osnovnih modula:

  • A modul – interna kontrola proizvodnje
  • B modul – ispitivanje EC tipa direktive
  • C modul – usaglašenost sa tipom direktive
  • D modul – obezbeđenje kvaliteta proizvodnje
  • E modul – obezbeđenje kvaliteta proizvoda
  • F modul – verifikacija proizvoda
  • G modul – pojedinačna verifikacija proizvoda
  • H modul – potpuno obezbeđenje kvaliteta